825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

  • Home
  • Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności – oświadczenie w sprawie dostępności

Dostępność cyfrowa

Wstęp

       I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie-http://www.1lo.krasnystaw.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

     Data publikacji strony internetowej: 2014.11.17.. Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021.03.17

Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Badanie stopnia dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych  przeprowadzono w ramach samooceny narzędziem : Tingtun Checker - http://checkers.eiii.eu/Test wykazał, że strona internetowa www.1lo.krasnystaw.pl spełnia wymagania  w 98,6%. 
     Przeprowadzony test wykazał, że na stronie www.1lo.krasnystaw.pl wystąpiły następujące niezgodności z ustawą:

  • Formanty formularza nie mają etykiet, które dokładniej mogłaby określać ich zastosowanie
  • Niektóre starze obrazki nie mają opisu w postaci alternatywnego tekstu
  • Strona nie posiada ustawień wysokiego kontrastu
  • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisów informacyjnych i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

 Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 31 czerwca 2023 roku.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej    

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Niedostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Aplikacja mobilna

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Błaszczak -adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numeru telefonu 22 5762146. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Adres korespondencyjny: 22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 50.

Informacje na temat procedury
     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Każde zgłoszenie o braku dostępności cyfrowej strony internetowej będzie rozpatrywane przez Dyrektora Szkoły  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 50 – budynek szkoły.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
     Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony południowej i zachodniej. Istnieją dwa dostępne dla uczniów wejścia. Obydwa znajduje się na poziomie otaczającego placu i chodnika jednak za wejściami na wyższe i niższe kondygnacje budynku można przemieszczać się tylko za pomocą schodów. Wymienionymi wejściami wchodzą, uczniowie,  pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
      Budynek szkoły posiada 4 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną: piwnica z szatniami uczniów, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter (sala gimnastyczna) i półparter (pomieszczenia biurowe, pokój nauczycielski, sala tradycji, archiwum i pokój psychologa), oraz piętra I, II i III  z korytarzami przy których znajdują się sale lekcyjne, biblioteka i sanitariaty. Komunikację miedzy piętrami umożliwiają tylko schody.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach komunikacyjnych
      Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
      Miejsce takie znajduje się na parkingu pływalni miejskiej od strony zachodniej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do szkoły na drodze z uskokami, które łatwo można pokonać wózkiem inwalidzkim.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
      Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
      Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

22-300 Krasnystaw, Piekarskiego 1 – budynek internatu.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
      Wejścia do budynku internatu zaprojektowano od strony zachodniej. Istnieje jedno wejście dostępne dla uczniów, pracowników i gości. Wejście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
      Budynek internatu posiada  3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną: piwnicę z zapleczem technicznym internatu i siłownią, do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parter (pomieszczenia administracyjne, pokoje mieszkalne, stołówka i sanitariaty), oraz piętra I i II  z korytarzami przy których znajdują się pokoje mieszkalne i sanitariaty. Komunikację miedzy piętrami i parterem  umożliwiają tylko schody niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach komunikacyjnych
      Internat nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
      Internat nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
      Do budynku internatu ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
      Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.