Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

Regulamin korzystania z szatni szkolnej podczas epidemii COVID-19

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Regulamin wyjścia i pobytu grupy uczniów na boisku szkolnym

Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19

Procedura przeprowadzania dezynfekcji w szkole

Procedura wyboru formy kształcenia

Procedura ustalenia technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do realizacji zajęć

Procedura modyfikacji zestawów programów nauczania oraz ustalenia zakresu treści nauczania

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie internatu