825762146 sekretariat@1lo.krasnystaw.pl

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

  • Home
  • X Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

Wojewódzki Konkurs Poprawności Językowej

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie zaprasza do udziału

w X Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej

„Mówię i piszę po polsku.”                                                                          „Chodzi mi o to, aby język giętki

                                                                           Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

                                                                                                                    Juliusz Słowacki


            Sprawne posługiwanie się językiem jest niezwykle trudne. Wiedzą o tym wszyscy. Istnieje kilka niezbędnych warunków osiągnięcia owej sprawności. Trzeba dbać
o poprawność języka, stosowność stylistyczną, grzeczność, prawdę i szczerość oraz piękno wypowiedzi. Nie każdy jest w stanie osiągnąć mistrzostwo, ale każdy może mniej lub bardziej próbować zbliżyć się do ideału. Prawdziwym mistrzem słowa nazwiemy tego, kto nie tylko dobrze zna dany język, nie popełnia błędów, wie, jak dostosować swą wypowiedź do określonych warunków, używając języka, skutecznie osiąga zamierzone cele, ale również wysławia się pięknie, nie stroni od humoru, żartu, wzniosłości, dąży do prawdy, szanuje swego rozmówcę.

Organizatorzy konkursu pragnęliby przyczynić się do popularyzacji kultury języka polskiego, krzewienia polszczyzny poprawnej i pięknej.

Szczegółowe cele konkursu:

-popularyzacja poprawnej pisowni w ojczystym języku wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,

-sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu,

-zachęcenie młodzieży do poznawania reguł ortografii,

-propagowanie posługiwania się w piśmie poprawną polszczyzną,

-doskonalenie umiejętności poprawnego używania frazeologizmów w wypowiedzi,

-mobilizowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności
z zakresu poprawności językowej,

-motywowanie nauczycieli do systematycznej pracy z uczniami nad doskonaleniem poprawności ortograficznej,

-wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji językowych.


Regulamin konkursu:


1. Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Jagiełły,
ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach, pierwszy odbędzie się jednocześnie
we wszystkich szkołach w terminie podanym przez Organizatora:

- etap szkolny – 21 marca 2024 r. (czwartek), godz. 10:00,

- etap wojewódzki – 18 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 10:00 w I LO w Krasnymstawie.

Zakres merytoryczny konkursu nie będzie wykraczał poza zasady zawarte w: Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2007 i nast., Wielkim słowniku ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2006 i nast., Wielkim słowniku frazeologicznym PWN
z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005 i nast.

2. Eliminacje szkolne będą polegały na przeprowadzeniu dyktanda i rozwiązaniu testu z zakresu poprawności ortograficzno - językowej z uwzględnieniem frazeologii. Szkolni mistrzowie poprawności językowej będą rywalizować ze sobą, rozwiązując różnorodne ćwiczenia ortograficzne i językowe, sprawdzające wiadomości z zakresu ortografii, interpunkcji i kultury języka.

3. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikuje się dwóch uczniów (dotyczy to również zespołów szkół), z największą liczbą zsumowanych punktów z dyktanda i testu.

4. Wszystkie zadania konkursowe mają charakter poufny, a dyrektorzy szkół udostępniają je tuż przed rozpoczęciem etapu szkolnego. Wcześniej należy powielić odpowiednią ilość materiałów w zależności od liczby zainteresowanych konkursem.

5. Za stronę merytoryczną zadań konkursowych odpowiada przewodniczący Komisji, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

6. Wszystkie prace na etapie wojewódzkim będą kodowane.

7. Na etap wojewódzki reprezentanci poszczególnych szkół przyjeżdżają z opiekunami – nauczycielami języka polskiego.

8. Prace konkursowe w etapie wojewódzkim będą sprawdzane bezpośrednio po części konkursowej. Sprawdzać je będzie Komisja złożona z nauczycieli polonistów – opiekunów, pod nadzorem ekspertów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w tym pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji.

9. Nauczyciele sprawdzający prace konkursowe odpowiadają za dokładność sprawdzania, potwierdzając to własnoręcznym podpisem.

10. Materiały konkursowe zapewniają Organizatorzy.

11. Uczestnicy etapu wojewódzkiego przyjeżdżają na własny koszt.

12. Wszystkich finalistów obowiązuje strój galowy.

13. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.

14. Fundatorami cennych nagród są: samorząd Powiatu Krasnostawskiego, zakłady pracy i firmy prywatne z terenu Powiatu Krasnostawskiego.

15. Patronat nad konkursem objęli:

- Katedra Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

- Kuratorium Oświaty w Lublinie,

- Starosta Powiatu Krasnostawskiego.

16. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres Organizatora drogą e-mail lub faxem do dnia 15 marca 2024 r.

17. Dyrektorzy szkół wysyłający swoich przedstawicieli na etap wojewódzki proszeni są o przesłanie zgłoszenia uczniów do II etapu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. na adres I LO w Krasnymstawie.

18. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają zadania konkursowe na etap szkolny oraz niniejszy regulamin wraz z załącznikami.


Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie.

Załącznik nr 2 – zgłoszenie ucznia do udziału w II etapie konkursu.

Załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.